– Zawady działka do sprzedaży

gruntdzierzawa

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług,

WÓJT GMINY ŁOWICZ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁOWICZ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. w m2Nr KWOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planieCena brutto w zł
4Zawady540/1, 540/23699LD1O/00040325/2Sprzedawana Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych. Działka nr 540/2 położona jest przy drodze gminnej. Posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowo – kanalizacyjnej. Na terenie działki znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, kwalifikującym budynek do rozbiórki.  Szerokość nieruchomości przy drodze to około 9 metrów. Działka nr 540/1 dostęp do drogi publicznej posiada przez działkę nr 540/2.Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową (dz. nr 540/2) oraz w części zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową, w części rolnictwo i leśnictwo (dz. nr 540/1)47 880,00
  • osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 19.07.2024 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.
  • niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 19.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

Back to top