– Zezwolenia na uprawę maku lub konopii

mak poppy

mak poppyWójt Gminy Łowicz informuje rolników z terenu Gminy Łowicz, chcących uprawiać mak lub konopie włókniste, że zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) warunkiem założenia powyższych plantacji niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, które wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji w drodze decyzji na wniosek zainteresowanej osoby.

W związku z powyższym, rolnicy chcący uprawiać w/w uprawy w 2022 roku, proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Łowicz do dnia 30.09.2021 r. w celu zgłoszenia zamierzeń w zakresie uprawy maku lub konopi włóknistych na rok 2022.

W powyższym zgłoszeniu należy określić;

– imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,

– miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,

– dane kontaktowe: nr telefonu,

– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),

– lokalizacja uprawy (nr działki, miejscowość),

– powierzchnia uprawy.

UWAGA:

Zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Szczegółowych informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz lub pod nr tel. 46-830-26-35

Back to top