– Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kosze2018

W dniu 27.11.2018 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Łowicz podczas której Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/12/18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Uchwałą tą zmieniono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny z kwoty 10,00 zł na kwotę 15,00 zł;

w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny z kwoty 19,00 zł na kwotę 25,00 zł.

Nowe stawki będą obowiązywać od 01.01.2019 roku.

W związku z powyższym, czujemy się zobowiązani uzasadnić wzrost stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się:

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ponadto, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć:

 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów;
 • komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
  porządkowym i technicznym;
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  i magazynowania.

            Stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, system gospodarowania odpadami zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

            Czynnikami kształtującymi drastyczny wzrost cen są koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

            Jak co roku, począwszy od 2013 roku (początek funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie) w odpowiedzi na nasz przetarg nieograniczony ogłoszony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łowicz odpowiedziała tylko jedna firma Tönsmeier ( poprzednio EKO-SERWIS). W roku bieżącym, oferta złożona przez firmę Tönsmeier oscylowała na kwotę 1.215.583,20 zł., podczas gdy w  roku 2017 kwota ta wynosiła 767 815,20 zł.  

            Głównym problemem generującym wzrost cen jest brak konkurencyjnych ofert
w przetargu nieograniczonym. Konsekwencją zapisów
Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego jest fakt, iż gmina Łowicz jest zobowiązana do oddawania odpadów komunalnych tylko
i wyłącznie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych mieszczącej się
w Krzyżanówku koło Kutna, której właścicielem jest firma Tönsmeier.

            Ponadto została podwyższona stawka za składowanie odpadów niemal siedmiokrotnie (opłata środowiskowa). Do końca 2017 roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę, w 2018 roku 140,00 zł za tonę, a w 2019 roku będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 roku wyniesie już 270,00 zł za tonę.  

            Dodatkowymi elementami mającymi wpływ na ukształtowanie drastycznie rosnącej ceny odbioru odpadów komunalnych są:

–  wzrost poziomów recyklingu,

– wzrost kosztów osobowych,

– wzrost cen paliwa i prądu,

– zaostrzenia w zakresie magazynowania odpadów.

 

pdf ikona

Back to top