– Zwrot podatku akcyzowego – I półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w I półroczu 2020r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 od 3 II do 2 III 20r. Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot akcyzy

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych  oraz

30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

2. Dla pozostałych rolników:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego( Dz. U. z 2019 roku, poz.  2489).                

Do wniosku należy dołączyć :

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku( tj. od 1 sierpnia 2019 roku do 31stycznia 2020 roku);
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła).

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za I półrocze nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku.

 

UWAGA!  Od 2019 roku zmienił się  wniosek o zwrot podatku akcyzowego   (Dz. U. z 2018 roku poz. 2466). Wnioski z lat ubiegłych są nieaktualne.

Back to top