– Zwrot podatku akcyzowego – I półrocze 2021

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w I półroczu 2021 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 w terminie: od 1 lutego do 1 marca 2021 roku.

 
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każda osoba składająca wniosek musi mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz mieć przy sobie własny długopis. Po wejściu do Urzędu proszę zdezynfekować dłonie. 

Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane.

 

Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych

                     oraz

  30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  1. Dla pozostałych rolników:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości                  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.                

Do wniosku należy dołączyć :

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 sierpnia 2020 roku  do 31stycznia 2021 roku);
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła).

Uprzejmie informujemy, że została wprowadzona dodatkowa procedura wydawania ww. dokumentu, tj. forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesłany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za I półrocze 2021 roku nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku.

 

 

Back to top