– Zwrot podatku akcyzowego – II półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w II półroczu 2019 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 w terminie: od 1 VIII do 2 IX 2019 roku. W 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2019 r. o zmianie ustawy  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2247) zmienił się sposób obliczania rocznego limitu.

Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

Dla hodowców bydła:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych   oraz

  30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dla pozostałych rolników:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego( Dz. U. z 2018 roku, poz.  2313).                

Do wniosku należy dołączyć :

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku);
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła) – nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I półroczu 2019 roku

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za I półrocze nastąpi  w terminie od 1 października do 31 października 2019 roku.

UWAGA!  Od 2019 roku zmienił się również wniosek o zwrot podatku akcyzowego  (Dz. U. z 2018 roku poz. 2466). Wnioski z lat ubiegłych są nieaktualne.

 treść ogłoszenia
Back to top