– Zwrot podatku akcyzowego – II półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w II półroczu 2020 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 w terminie:  od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, każda osoba składająca wniosek musi mieć założoną maseczkę ochronną oraz mieć przy sobie własny długopis.Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane.

Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych

                     oraz

  30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;

  1. Dla pozostałych rolników:

100,00 zł  x  ilość użytków rolnych.

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego ( Dz. U. z 2019 roku, poz.  2489).                

Do wniosku należy dołączyć :

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku);
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła) – nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I półroczu 2020 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za II półrocze nastąpi w terminie od 1 października do 30 października 2020 roku.

UWAGA!  Od 2019 roku zmienił się  wniosek o zwrot podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2466).

 

 

Back to top