– Zwrot podatku akcyzowego – II półrocze 2022

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w II półroczu 2022 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnychpok. nr 3 w terminie:od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku.

 

Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

  1. Dla hodowców bydła:

110,00 zł  x  ilość użytków rolnych

                     oraz

  40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;

  1. Dla pozostałych rolników:

110,00 zł  x  ilość użytków rolnych.

W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021roku – Dz. U. z 2021r. poz. 2266).                

  Do wniosku należy dołączyć :

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

( tj. od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku);

  1. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła) – nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I półroczu 2022 roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za II półrocze nastąpi w terminie od 3 października do 31 października 2022 roku.

Back to top