– Zwrot podatku akcyzowego zmiany od 2019 roku

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w I półroczu 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 w terminie:  od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku.W 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2247) zmienił się sposób obliczania rocznego limitu.Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:
  1. Dla hodowców bydła:
100,00 zł  x  ilość użytków rolnych oraz
  30,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
  1. Dla pozostałych rolników:
100,00 zł  x  ilość użytków rolnych
W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości  1,00 zł na 1 litr oleju napędowego( Dz. U. z 2018 roku, poz.  2313).                
Do wniosku należy dołączyć :
  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego  w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku( tj. od 1 sierpnia 2018 roku do 31stycznia 2019 roku);
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe (dotyczy rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła).
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za I półrocze nastąpi   w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku.
 
UWAGA!  Od 2019 roku zmienił się również wniosek o zwrot podatku akcyzowego
                  (Dz. U. z 2018 roku poz. 2466). Wnioski z lat ubiegłych są nieaktualne.
 
Back to top