– Aktualizacja wytycznych dla oddziałów przedszkolnych

Przedszkole

Przedszkole

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż 2.072020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał trzecią aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla w/w instytucji. W przypadku żłobków i klubów dziecięcych zniesiono ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek (Dz. U. z 2019 r., poz. 72).

Kolejną zmianą jest umożliwienie odbywania przez dzieci okresu adaptacyjnego  z udziałem rodziców, przy zachowaniu warunków określonych w wytycznych. Wytyczne dotyczące przypisania opiekunów do określonych grup zostały złagodzone (obecnie jest to zalecenie). Ograniczenie dotyczące przynoszenia do i z placówki zabawek zniesiono w stosunku do dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju – w takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.

 
Back to top