– Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli, który ma zniwelować inflację.

Na terenie Gminy Łowicz  realizacją powyższego świadczenia zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 4 (budynek Urzędu Gminy Łowicz) .

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68).

Dodatek osłonowy w roku 2024 przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wzór edytowalny

ikona word

Informacja

ikona pobierz

Wnioski  można składać:

 • tradycyjnie w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu,  od poniedziałku – do piątku, w godzinach od.7.30 – 15.30.
 • elektronicznie   – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Definicja gospodarstwa domowego:

gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r. po zastosowaniu waloryzacji:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Podwyższony dodatek przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu  pod numerem telefonu: 46/ 830 26 57;  46/ 830 26 48  

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiskahttps://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:
– wzór wniosku,
– materiały informacyjne.

Back to top