– Dowody osobiste

Dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
 • legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości,
 • w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Wymogi dotyczące fotografii

Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu). Fotografia aktualna wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:

 • musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
 • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j (taka jak do paszportu),
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
 • naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjątek:

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Forma złożenia wniosku o dowód osobisty.

Wniosek w wydanie dowodu osobistego można złożyć w postaci papierowej, wówczas fotografię i załączone dokumenty również składamy w postaci papierowej. Można również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, fotografia musi spełniać wymogi o których mowa wyżej.

Miejsce złożenia wniosku o dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następnie w tym samym organie gminy należy dowód osobiście odebrać.

Opłaty.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

Termin oczekiwania na dowód.

Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni. Procedura związana z wytworzeniem dokumentu realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Od którego roku życia przysługuje prawo ubiegania się o dowód osobisty?

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium ma obowiązek posiadać dowód osobisty.

Na jaki okres wydawane są dowody osobiste?

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Możliwość złożenia wniosku dowodowego i odbioru dowodu osobistego w imieniu drugiej osoby:

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo.

Dowód osobisty odbiera się osobiście, wyjątek stanowią:

 • małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku i nie ukończyły 5 roku życia) za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku) dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Wyjątek:

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wymiana dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym:

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu należy wystąpić:

– co najmniej 30 przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

– niezwłocznie w przypadku:

 • zmiany danych zawartych w dowodzie (z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego),
 • zmiany wizerunku posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,  w przypadku przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobiste

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do polskiej placówki konsularnej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 • z dniem zgonu jego posiadacza,
 • z dniem wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wniosek został złożony z naruszeniem przepisów ustawy o dowodach osobistych,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego wydanego ze względu na zmianę wizerunku, utratę ważności lub zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym,
 • po upływie 4 miesięcy od daty zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Jak należy postąpić w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Za osoby małoletnie, całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnione zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Back to top