– Stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów 2023/2024

StypendiaNaukoweUGL

WÓJT GMINY ŁOWICZ ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz

Stypendium przyznawane będzie na okres od 01 października 2023 r. do 31 lipca 2024 r.  w wysokości 700 zł za każdy miesiąc.

Liczba miejsc przyznania stypendium jest ograniczona, maksymalnie 7 osób.

Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu i może być przyznane:

1)     2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;

2)     2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;

3)     2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach;

4)     1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Student może uzyskać stypendium jeżeli spełni łącznie następujące kryteria:

1)     jest studentem stopnia I lub II albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych,

2)     posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4.00,

3)     nie powtarzał roku,

4)     nie przebywa na urlopie, za zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

5)     stale zamieszkuje na terenie Gminy Łowicz.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać władze uczelni wyższych, organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci. Do wniosku należy załączyć:

1)     zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

2)     zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający założenie wniosku,

3)     oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego  i nie powtarzał roku,

4)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych,

5)     oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala ocen.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Łowicz w godzinach pracy urzędu  lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  w okresie od 01 do 15 października 2023 r.

Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajdują się na stronie: bip.uglowicz.nv.pl

w zakładce: edukacja/stypendium naukowe dla studenta.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz  ul. Długa 12,   99-400 Łowicz, pokój nr 13 lub pod nr telefonu 46 830-26-40.

.

Back to top