– Jak płacić w 2021 r

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzn. liczba mieszkańców x stawka opłaty) właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać miesięcznie :

poprzez wpłatę

  • w kasie Urzędu Gminy Łowicz
  • lub przelewem na nowy indywidualny rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. 

 Od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywały nowe stawki „opłaty za śmieci”. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku segregacji odpadów komunalnych stawka wyniesie 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc. Natomiast właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych będzie przysługiwało zwolnienie w części stanowiącej 15,63 % miesięcznej opłaty (wtedy stawka wyniesie 27,00 zł od jednego mieszkańca). 

Back to top