– Nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz

Wójt Gminy Łowicz ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz. Stypendium przyznawane będzie na okres od 01 października 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w wysokości 480 zł za każdy miesiąc.
Liczba miejsc przyznania stypendium jest ograniczona, maksymalnie 7 osób.
Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu i może być przyznane:
2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;
2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;
2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach;
1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Student może uzyskać stypendium jeżeli spełni łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem stopnia I lub II albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych,

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4.00,

3) nie powtarzał roku,

4) nie przebywa na urlopie, za zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

5) stale zamieszkuje na terenie gminy Łowicz.

 

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać władze uczelni wyższych, organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci. Do wniosku należy załączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

2) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający założenie wniosku,

3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarzał roku,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych,

5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala ocen.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Łowicz w godzinach pracy urzędu  lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  w okresie od 01 do 15 października 2017 r.

Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajdują się na stronie: bip.uglowicz.nv.pl w zakładce: edukacja/stypendium naukowe dla studenta. Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz  ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, pokój nr 13 lub pod nr telefonu 46 830-26-40.

Back to top