– Oświadczenie do Systemu Powiadamiania SMS

herb UGLowicz
 herb UGLowicz

URZĄD GMINY ŁOWICZ
ul. Długa 12, 99-400 Łowicz

tel. (46) 830 26 30, fax. (46) 830 26 31
sekretariat@ug.lowicz.pl

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną

□  telefon

□ sms

przez Urząd Gminy Łowicz informacji dotyczących:

□ bieżącego funkcjonowania Gminy Łowicz,

□ informacji dotyczących moich indywidualnych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy.

imię, nazwisko

 

miejscowość

 

telefon

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Wójta Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016,  w celach opisanych powyżej.

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

           ………………..……………………
                                                                             data,  podpis

               

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • miejscowość,
 • nr telefonu.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) e-mail: inspektor@kiodo.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie przekazywania informacji lokalnych, które są istotne z punktu bezpieczeństwa, wiążące się bezpośrednio z zadaniami publicznymi realizowanymi przez gminę, i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda /art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie przez okres świadczenia usługi wysyłania powiadomień sms/połączeń telefonicznych lub do momentu odwołania zgody na powiadomienia.

                                                         ………………………………………………..
                                                                                               data, podpis

ikona pobierz  Oświadczenie – wersja do samodzielnego wydruku

 

Back to top