– Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz” realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 3 931 174,61 zł. Dofinansowanie UE: 2 000 000 zł. Celem projektu jest poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do mieszkańców miejscowości Jamno poprzez budowę sieci wodociągowej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jamno
Back to top