– Program rządowy – „Dobry start”

DobryStart m
DobryStart mŚwiadczenie ,,Dobry Start” w kwocie 300 zł przysługuje  raz w roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.  Świadczenie przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje na wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej- wniosek może zlożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.   Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018r. on-line  przez  stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl   oraz przez bankowość elektroniczną.
Od  1 sierpnia 2018r. można składać wniosek także drogą tradycyjną (papierową). Wnioski w ten sposób należy skladać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul.Długa 12 , pokój nr 5.

Wniosek  należy złożyć w terminie do  30 listopada 2018r. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały dwa miesiące, od dnia złożenia wniosku,  na jego rozpatrzenie  i wypłatę świadczenia. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydawania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ,,zerówce” w przedszkolu lub szkole.
Wniosek o przyznanie świadczenia jest do pobrania na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie
Pełna treść  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start” znajduje się na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/prawo
 
Back to top