– Regulamin systemu powiadamiania SMS

Regulamin korzystania z usługi powiadamiania SMS

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS (dalej „Usługa”) świadczonej przez Urząd Gminy Łowicz.
  2. Usługodawcą (dalej „Usługodawca”) jest Urząd Gminy Łowicz .
  3. Użytkownikiem Usługi (dalej „Użytkownik”) jest osoba, która dokona poprawnej rejestracji w systemie.
  4. Użytkownik rejestrując się w systemie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści od Usługodawcy określonych w §3.
  5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy www.gminalowicz.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.\

§2

Zasady korzystania z Usługi

 1. Usługa jest bezpłatna
 2. Do korzystania z Usługi uprawnione są osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Usłudze.
  poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Usługodawcy

§3

Przesyłane treści

 1. Treści rozsyłane przez Usługodawcę są ściśle powiązane z jego działalnością.
  2. Każdy Użytkownik rejestrując się w Usłudze określa miejscowość, z której informacje będzie otrzymywał.
  3. Przesyłane wiadomości będą zawierały treści dotyczące miejscowości, a informować będą o występujących istotnych zdarzeniach w obrębie danej miejscowości
  4. Komuniaty nie wymagają zwrotnej reakcji , w szczególności nigdy nie będą zawierać tzw. aktywnych linków
  5.Usługodawca nie będzie rozsyłał żadnych informacji handlowych

§4

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski.
 2. Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne przez siebie świadczone.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za :
  korzystanie z zarejestrowanego telefonu przez osoby nieuprawnione oraz szkody tym spowodowane
  b. problemy z działaniem Usługi niezawinione ze strony Usługodawcy
  c. przerwy w dostarczaniu Usługi powiązane z infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych (awarie, przerwy konserwacyjne, itp.)
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu przez powiadomienia Użytkownika.
 6. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą umieszczone na stronie internetowej Usługodawcy .
 7. Użytkownik korzystając z Usługi automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, tj. nr telefonu oraz miejscowości, z którym będzie ten numer skojarzony przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi.
 8. Usługodawca zapewnia, że nie będzie przekazywał ani nie udostępniał przetwarzanych danych żadnej innej stronie.
 9. Reklamacje dotyczące działania Usługi zgłaszane są listownie na adres Usługodawcy.
 10. Na odpowiedź w sprawie reklamacji Usługodawca zastrzega sobie termin 30 dni od daty otrzymania pisma.
 11. We wszystkich kwestiach nie zawartych w Regulaminie decyzję podejmuje Usługodawca.

 

Back to top