– Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Gminie Łowicz na rok szkolny 2018/2019

przedszkolebochen1

przedszkolebochen1 Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łowicz na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w: ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) i  zarządzeniu nr 1/18 Wójta Gminy Łowicz  z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz oraz w uchwale nr XXXIV/147/17 Rady Gminy Łowicz dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz.

 Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Łowicz lub zmienić oddział przedszkolny swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym oddziale przedszkolnym odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012 – 2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkoły lub bezpośrednio w danej szkole.
KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łowicz.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
·         wielodzietność rodziny kandydata,
·         niepełnosprawność kandydata,
·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
·         objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium                     w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja

15

Oświadczenie rodziców

2

Rodzice kandydata (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Oświadczenie rodziców

 

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Łowicz mogą być przyjmowani do oddziałów przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dany oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 

    W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych oświadczeń. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

19.02.2018 r. – 09.03.2018 r.

23.04.2018 r. – 11.05.2018 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

12.03.2018 r. – 14.03.2018 r.

14.05.2018 r. – 16.05.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15.03.2018 r.

17.05.2018 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 22.03.2018 r.

do 24.05.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23.03.2018 r.

25.05.2018 r.

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy oddział przedszkolny, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Łowicz można przyjąć do oddziału przedszkolnego, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Łowicz jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.                    
 5. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

  Załączniki do prowadzonej rekrutacji:

 ikona pobierz

Zarządzenie nr 1/18 Wójta Gminy Łowicz z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz na rok szkolny 2018/2019.

ikona pobierz

Uchwała nr XXXIV/147/17 Rady Gminy Łowicz dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz

Back to top