– Selektywny punkt odbioru odpadów

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ŁOWICZ

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest miejscem utworzonym przez Gminę Łowicz w celu umożliwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów tzw. „problemowych”, które nie mogą lub nie powinny być wyrzucane do pojemników odbieranych z terenów nieruchomości. Odpady dostarczone przez mieszkańców do tego punktu zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w punkcie i później przekazane do właściwych podmiotów zajmujących odzyskiem i recyklingiem danego rodzaju odpadu.

 

 

Do PSZOK-a każdy mieszkaniec gminy Łowicz może dostarczyć odpady selektywnie zebrane takie jak:

  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie,
  • przepracowany olej,
  • odpady niebezpieczne (opakowania po olejach, farbach itp.),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 30 kg na osobę w ciągu roku),
  • ulegające biodegradacji

 

Odpady W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowych opłat!

 

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Lokalizacja PSZOK: Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Jastrzębia

Godziny otwarcia: wtorek, piątek w godzinach – 7:30 – 14:30

Back to top