– Spis rolny – podstawowe informacje

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawa prawna przeprowadzenia spisu rolnego:

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia  rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz. Urz. L 200 z 7.8.2018), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 1. osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy, tj.:
  • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
  • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
  • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
  • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
  • 0,5 ha – dla chmielu,
  • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
  • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
  • 0,1 ha – dla tytoniu,
  • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
  • 20 sztuk– dla świń ogółem,
  • 5 sztuk – dla loch,
  • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
  • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
  • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
  • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
  • 20 pni dla pszczół;
 2. osoby prawne;
 3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Czego będą dotyczyć dane zbierane w ramach spisu rolnego?

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Metody przeprowadzania spisu rolnego:

Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,
 • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Bezpieczeństwo danych:

Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443).

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Cel spisu rolnego:

Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi.

Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Back to top