– Start przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025można składać:

od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrips.gov.pl,  oraz bankowości elektronicznej,

od 1 sierpnia 2024 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok. nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec – sierpień Ośrodek będzie czynny w godzinach: 7.00 – 15.00.

 Wnioski można pobrać:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 57 lub
na stronie Kryteria uzyskania

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1. 18 roku życia,
  2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
  4. zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w pkt. c lub pkt. d, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w pkt. c lub pkt. d, 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Prawo dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje gdy:

  • dziecko ukończyło 18 rok życia i nie kontynuuje nauki w szkole

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 listopada 2024 r. -31 października 2024 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia2024 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2024r.  do dnia 31 października 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2024  r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia2024 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 31 października , świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

            Fundusz Alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 r. życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 1 209,00 zł.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 października 2024 -30 września 2025 r. złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2024 r., ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września2024 r. do dnia 30 września2024r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 października2024 r.danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia 30 listopada2024 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2024 r. danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 30 września, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

Back to top