– status prawny

Gmina jest podstawową jednostką podziału terytorialnego kraju.  Mieszkańcy Gminy z mocy prawa (art.16 Konstytucji RP i art.1 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym) tworzą wspólnotę samorządową.  Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Ustrój gminy, zakres działania i zadania gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statut gminy.  Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania własne, obejmujące sprawy z zakresu zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które określają ustawy. W celu wykonywania zadań gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz jednostki organizacyjne (szkoły, ośrodek pomocy społecznej). Organami gminy są: rada gminy i wójt gminy. Działalność organów jest jawna. Każdy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

Back to top