– Stypendium edukacyjne Wójta Gminy Łowicz dla najlepszych (2)

Stypendia
Stypendia

Władze gminy Łowicz od kilku lat przyznają stypendia naukowe i sportowe uczniom szkół podstawowych mieszkających na terenie gminy. Motorem działania samorządowców i urzędników jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych i poczucie odpowiedzialności za młode pokolenia. Uczniowie z kolei cieszą się, że ich wyniki w nauce i w sporcie są zauważane nie tylko przez nauczycieli, ale również przez władze gminy.

Uroczyste wręczanie stypendiów odbywa się pod koniec roku szkolnego i jest to dla dzieci duże wyróżnienie.  Stypendia pozwalają także uzdolnionym uczniom na realizację swojej pasji, zakup pomocy naukowych, książek itp. Przyczyniają się także do powstania zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, które chcą zdobywać lepsze wyniki w nauce i osiągać sukcesy w sporcie po to, by móc później poszczycić się otrzymaniem stypendium.

W tym roku władze gminy postanowiły uregulować jeszcze bardziej szczegółowo procedurę przyznawania stypendium, by żadne uzdolnione dziecko nie zostało pominięte i aby otrzymane pieniądze dobrze spożytkowano.

Celem programu jest motywowanie uczniów do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów, zachęcanie ich do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży, a także zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.

Stypendia przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły. Kto może je zdobyć? Sportowiec musi wykazać się dobrymi ocenami w nauce i z zachowania, oceną celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w co najmniej trzech konkursach sportowych na szczeblu międzyszkolnym i we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce będą przyznawane tym uczniom, który w klasach IV-VI  osiągną średnią ocen nie niższą niż 5,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a w starszych klasach – średnią ocen nie niższą niż 4,80 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, uczeń, który osiągnął tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub w innych konkursach na szczeblu wojewódzkim.

 

Back to top