– Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów

fu

fu

Dnia 1 sierpnia 2016 roku Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A009/16 pn. „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów”. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Popowie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach. Okres realizacji projektu obejmuje dwa lata szkolne tj. 01.08.2016r. – 30.06.2018r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne. Całkowita wartość projektu wynosi 455 594,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 423 702,40 PLN, wkład własny Gminy Łowicz 31 891,60 PLN.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Popowie oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach, ukierunkowane na podniesienie u 150 uczestników projektu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 56 uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, oraz poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Projekt „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów” zakłada przeprowadzenie następujących zajęć:

  1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I-III (36 uczniów);
  2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI (38 uczniów);
  3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych dla klas IV-VI (36 uczniów);
  4. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) klas IV-VI (36 uczniów);
  5. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów klas II-III (36 uczniów);
  6. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów klas IV-VI (60 uczniów)
  7. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – klasy IV-VI (36 uczniów);
  8. Wsparcie uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły – klasa I (20 uczniów).

 

    

Back to top