– Wniosek o zjazd z drogi publicznej

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY/POSTĘPOWANIA

Wydanie warunków technicznych zjazdu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

2) mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000

3) plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem lokalizacja zjazdu,

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

5) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie

   pełnomocnictwa

 

OPŁATY

Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie dotyczące wydania warunków budowy zjazdu trwa do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W postępowaniu o wydanie warunków zabudowy nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy Łowicz

99-400 Łowicz

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg publicznych- pokój nr 4, tel. 46 830 26 45

Osoba realizująca działania: podinspektor mgr Robert Żyto

 

………………………………………………………….                                                                           …………………………………………..

(nazwa i adres wnioskodawcy – inwestora,                                                                                                               (miejscowość, data)

           pieczątka nagłówkowa firmy)                                                                                      

                                                                        

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Łowicz

                                                            

                                         

WNIOSEK

 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO WJAZDU/ZJAZDU* Z DROGI PUBLICZNEJ (GMINNEJ)

 

  1. Wnoszę o wydanie zgody na budowę, przebudowę istniejącego * wjazdu/zjazdu z drogi gminnej ………………………………….w miejscowości …………….. ……………………    do nieruchomości ……………………….w miejscowości ……………………………….. .
  2. Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, dzierżawcą*  przedmiotowej nieruchomości.
  3. Nieruchomość ta jest obecnie wykorzystywana na cele :……………………………………………………………………………………………………………
  4. Po wybudowaniu, przebudowie wjazdu/zjazdu * sposób wykorzystania nieruchomości ulegnie zmianie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            

                                                                        (określenie planowanej inwestycji)

 Do niniejszego wniosku załączam:

1) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

2) mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 ( może być kserokopia)

3) plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem lokalizacja zjazdu,

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

5) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie

   pełnomocnictwa

 

                                                                                                                                                                                                                   …………………………..

   podpis wnioskodawcy

Back to top