– Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielkowice, Placencja i Parma

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielkowice, Placencja oraz Parma!

W listopadzie 2020 roku ukończono roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz” dofinansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe 15% kosztów stanowi wkład własny Gminy Łowicz finansowany m.in. z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

 W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 13,300 km wraz z 12 pompowniami sieciowymi (w tym jedna tłocznia) oraz 65 przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Zielkowice, Placencja oraz Parma. Sieć połączona została z oczyszczalnią ścieków w Łowiczu. Wykonawca zakończył zakres rzeczowy inwestycji wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie wykonanych robót kanalizacyjnych.

Prace budowlane zostały wykonane przez Konsorcjum firm HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin (Lider Konsorcjum), Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych „BANGO” Sp. J. Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-400 Płock (Partner Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASKOP” Elżbieta Wasek ul. Walecznych 9A/14, 09-409 Płock (Partner Konsorcjum) za kwotę 13 950 000,00 złotych brutto.

 

Back to top