– Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z  2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz.1535) i uchwał Nr XXXIX/210/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 listopada 2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”)

w zakresie:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
  • wspieranie przedsięwzięć artystycznych i upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji,
  • wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Ogłoszenie opublikowane będzie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łowicz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz,
  • na stronie internetowej gminy Łowicz.

 

 

zarządzenie

instrukcja wypałeniania ofert

instrukcja wypełniania sprawozdania

oferta

sprawozdanie

 

oferta edytowalna

sprawozdanie edytowalne

 

Back to top