– Regulamin korzystania z usługi E-usterka w Gminie Łowicz

wersja pdf

Regulamin korzystania z usługi E-usterka w Gminie Łowicz

 §1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi E-usterka służącej do zgłaszaniu zaobserwowanych przez mieszkańców problemów w przestrzeni publicznej i dostępnego na portalu internetowym Gminy Łowicz pod adresem: www.gminalowicz.pl
 2. Administratorem usługi Urząd Gminy Łowicz , ul. Długa 12, 99-400 Łowicz. Korzystanie z tej funkcjonalności portalu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 §2

Podstawowe zasady działania i korzystania z usługi

 1. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z usługi możliwe jest poprzez stronę internetową
 3. Zakazane jest wprowadzanie do usługi danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).
 4. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis problemu i może zawierać również zdjęcie z zastrzeżeniem, że jego rozmiar nie powinien przekraczać 3 MB.
 5. Przyjęcie zgłoszenia wymaga podania danych kontaktowych Zgłaszającego, wymagana jest przy tym podanie przynajmniej jednego kontaktu do celu obsługi zgłoszenie tj. adresu mailowego lub numer telefonu.
 6. Zgłaszajacy podając adres mailowy zgodę na otrzymywanie na ten adres bieżących statusów zgłoszenia oraz finalną informację po jego zakończeniu oraz kontakt telefoniczny
 7.  Administrator ma czas 14 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie licząc od momentu jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia na adres podany w zgłoszeniu.

 §3

Kontakt, rozwiązywanie problemów

 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: eusterka@ug.lowicz.pl

 §4

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie obsługi zgłoszenia w związku z prowadzeniem usługi jest Urząd Gminy Łowicz, 99-400 Łowicz , ul. Długa 12.
 2. Dane osobowe mają charakter doraźny i po zakończeniu zgłoszenia zostaną niezwłocznie poddawane anomizacji.
 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści przetwarzanych danych oraz ich poprawiania w trakcie otwartego zgłoszenia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia usterki.
 5. Zgłaszający problem składa  jednocześnie oświadczenia, że jest właścicielem wszystkich podawanych treści i informacji.
 6. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, w szczególności publikowanych zdjęć oraz opisów problemów Zgłaszający przyznaje administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej

 §5

Polityka prywatności

 1. Administrator szanuje prywatność użytkowników usługi.
 2. W procesie przyjmowania zgłoszenia Administrator gromadzi następujące dane:
 1. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
 2. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
 3. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
 4. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
 5. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Serwisu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Serwisu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.
 6. Dane gromadzone w module mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.

 §6

Odpowiedzialność

  1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z usługi było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń
  2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze w nadesłanym zgłoszeniu Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z usługi dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące spraw z przestrzeni publicznej).

 §7

Postanowienia końcowe

 1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. Na żądanie zainteresowanej osoby Administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2018 r.
Back to top