– Azbest

azbest m

Urząd Gminy Łowicz planuje w marcu 2024 roku złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 roku.W związku z powyższym, informuję mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o nieodpłatnym odbiorze (transport i unieszkodliwienie) odpadów zawierających zdemontowany azbest pochodzący z wymiany pokrycia dachowego …

azbest m
Wójt Gminy Łowicz informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łowicz na lata 2020-2032” od dnia 29 czerwca do 12 lipca 2020 r. na terenie Gminy Łowicz przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy.

Read more Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

azbest m

Gmina Łowicz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Łowicz”.

Na realizację ww. zadania dotacja wynosi 72.806,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześć złotych).

Read more Azbest dofinansowanie

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Łowicz na lata 2014-2017

Back to top