baner mojestypendium

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczyna rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

 

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzania bieżącego

    stanu zagrożenia powodziowego na hydroportalu

PW logo m

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

KonkursBGRW imieniu organizatorów konkursu czyli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji zapraszamy do udziału w tym konkursie: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

      logodoprzetargu

 

 

 

 

Gmina Łowicz ogłosiła w dniu 10 lutego 2017 roku przetarg na zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady”. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nr umowy o dofinansowanie projektu POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30 września 2016 roku.

konkurs ofertWójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały nr XXIX/125/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Labedzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu wystosował komunikat w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łowickiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków dzikich. Wyizolowany typ wirusa nie posiada cech przystowowczych do organizmu człowieka, co nie jest bezpośrednio groźne dla ludzi, ale zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z podejrzanym ptactwem.

wodomierzUrząd Gminy Łowicz zawiadamia, że spisywanie stanów wodomierzy i wystawianie faktur przez konserwatorów w 2017 roku odbywać się będzie w następujących miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości podczas spisywania stanów wodomierzy, należy podać stan wodomierza do konserwatora wodociągu. Poniżej przedstawiamy nr telefonów do poszczególnych konserwatorow: